گزارش رونمایی

بهمن ماه ۱۳۹۵

در روز چهارشنبه،29 دی ماه 95 رویدادی صورت گرفت که میتوان آن را اولین سکوی معرفی کانون محیط زیست و هنر «دایره آبی» دانست.این روز همزمان با جلسه ی پایان نامه ی یکی از اعضای اصلی کانون،گلشید قنبری یزدی, دانشجوی گرافیک دانشگاه هنر بود.از آنجایی که موضوع اولین کمپین بحران آب می باشد؛ رویکرد و تمامی اهتمام گروه بر جدی نشان دادن این مهم بوده است. نکته ی قابل توجه در مواجه با این رویداد انتخاب رسانه ای برای اثرگذاری بیشتر بود و به همین جهت چیدمانی انجام شد تا در کنار آثار گرافیک، کلیتی کامل تر ایجاد شود.

موضوع کم آبی با هدف قرار دادن مفهوم «مرگ» به تصویر کشیده شد که خود این مفهوم از طریق حیوانات در حال انقراض ایرانی مطرح شد. سمندر لرستان، یوز پلنگ ایرانی، تمساح پوزه کوتاه سیستان، گوزن زرد ایرانی، روباه بلانفورد و هما؛ جزو گونه های جانوری در حال نابودی وانقراض هستند. با مرگ هر کدام از آنها گونه ها و اقالیم نیز به خطر می افتند که در نهایت انسان هم از این خطر بی نسیب نخواهد ماند.

news2.jpg